دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار ؛

اعطای مرخصی به ۴۷۷۱ زندانی

اعطای مرخصی به ۴۷۷۱ زندانی به گزارش علم عدل دادستان تهران در جریان بازدید از ندامتگاه قزلحصار، با جمع کثیری از مددجویان این زندان ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل قضائی آنها، دستورات مقتضی را برای رسیدگی صادر کرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه - علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز بامداد سه شنبه به همراه تعدادی از مسؤلان دادسرا و داستان های مناطق مختلف استان تهران، از ندامتگاه قزلحصار بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل قضائی زندانیان و مددجویان حاضر در این زندان قرار گرفت. دادستان تهران در جریان این بازدید، با جمع کثیری از مددجویان زندان قزلحصار، ملاقات کرد و ضمن استماع مسائل قضائی آنها، دستورات مقتضی را برای رسیدگی صادر کرد. القاصی مهر در ابتدای بازدید خود از زندان قزلحصار طی سخنانی در جمع دادستان های مناطق مختلف استان تهران و مسؤلان دادسرا، هدف از سرکشی به ندامتگاه ها را بر اساس مأموریت و تکلیف قانونی و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، آشنایی نزدیک با شرایط فردی و خانوادگی زندانیان و ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها دانست و اظهار نمود: نظارت بر اجرای احکام و آرای قضائی، همچون تکالیف قانونی دادستان ها می باشد و بر همین مبنا مسؤلان دادسرای تهران به صورت منظم، مستمر و هدفمند، از ندامتگاه ها بازدید به عمل می آورند. دادستان تهران با تکیه بر لزوم اعمال نگاه اصلاحی و بازاجتماعی کردن زندانیان، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بر مبحث نظارت بر زندان ها و اصلاح وضعیت زندان ها و زندانیان و همینطور تناسب و انطباق قرارهای تأمین صادره با افترا متهمین تاکید مؤکد دارند و در همین راستا ما مسؤلان دادسرا مکلف هستیم به صورت مستمر و منظم و هدفمند از ندامتگاه ها بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان شرایط زندانیان و چگونگی و کیفیت تحمل کیفر آنها آگاه شویم. وی خاطرنشان کرد: معرفی فرد مجرم به زندان برای تحمل کیفر، به منزله آغاز بخشی از مأموریت مهم و خطیر دادستان ها است و مسؤلان دادسرا باید مستمراً و مرتباً از وضعیت فردی و خانوادگی زندانی و کم و کیف اجرای مجازات وی و میزان متنبه شدن او برای بازگشت به جامعه، کسب اطلاع کنند. القاصی مهر با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دادستان ها و مسؤلان دادسرا نظارت بر اجرای مجازات در زندان ها و ورود مستقیم به ندامتگاه ها جهت بررسی چگونگی و کیفیت اعمال مجازات ها است، عنوان کرد: مدیریت اجرای کیفر فرد محکوم و زندانی با دادستان ها و مسؤلان دادسرا است؛ ازاین رو بایستی نهایت دقت نظر از جانب آنها اعمال شود تا تمامی جهات قانونی و ارفاقی و موارد ناظر بر رویکرد اصلاحی فرد زندانی، رعایت شود. دادستان تهران با تکیه بر لزوم داشتن خروجی ملموس و نتیجه بخش بودن بازدیدها و سرکشی های مسؤلان دادسرا و دادستان ها از ندامتگاه ها و زندان ها در ارتباط با وضعیت زندانیان، اظهار داشت: شخص رئیس قوه قضائیه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی مدت متهمین، دغدغه دارند و دستورات و تأکیدات مؤکدی را در این حوزه عرضه کرده اند؛ بنابراین دادستان ها و مسؤلان دادسرا در بازدیدها و سرکشی های خود از زندان ها باید بر مبحث تعیین تکلیف متهمین بازداشتی، تمرکز کنند. القاصی مهر یکی از ثمرات مهم بازدید و سرکشی از زندان ها را بررسی بدون واسطه وضعیت زندانیان توسط مسؤلان دادسرا برای معرفی زندانیان حائز شرایط به کمیسیون عفو و اعمال تأسیسات ارفاقی برای آنها یا اعمال نظارت های الکترونیکی در خارج از زندان در برابر زندانیان عنوان نمود. دادستان تهران همینطور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید لاجوردی، عنوان کرد: شهید لاجوردی در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان و زندانیان خدمات خالصانه ای را عرضه کردند و عملکرد این شهید بزرگوار الگویی برای زندانبانان و مسؤلان قضائی کشور است. القاصی مهر در انتها دیدار چهره به چهره خود با مددجویان ندامتگاه قزلحصار، طی مصاحبه ای، اظهار نمود: در جهت تأکیدات رئیس قوه قضائیه، ما به صورت ویژه بازدیدهای دسته جمعی را با حضور قضات در همه زندان های استان تهران آغاز کرده ایم و امروز هم تعداد ۹۲ نفر از قضات و مسؤلان قضائی مشتمل بر دادستان های شهرستان های استان تهران، قضات اجرای احکام، قضات ناظر زندان و معاونان دادستانی تهران در بازدید و سرکشی از زندان قزلحصار حضور داشتند و ضمن دیدار چهره به چهره با همه زندانیان حاضر در ندامتگاه به تمامی درخواست های آنها رسیدگی کردند. وی خاطرنشان کرد: در جریان ملاقات چهره به چهره با زندانیان تلاش بر این است که تأسیسات ارفاقی و مساعدت های قانونی لازم شامل حال زندانیانی که واجد صلاحیت های قانونی هستند شود تا زمینه آزادی و بازگشت آنها به کانون خانواده و جامعه فراهم گردد. دادستان تهران ضمن اشاره به تشکیل کمیته ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به درخواست های تمامی زندانیان اظهار داشت: در جریان بازدیدها از زندان و ملاقات های چهره به چهره با زندانیان، عمده درخواست های آنها شامل اعطای عفو، مرخصی، آزادی های مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، ادغام احکام و مواردی از این قبیل است؛ همینطور در جریان این بازدیدها نسبت به زندانیانی که متقاضی مرخصی هستند، اما فاقد موارد تأمینی لازم می باشند تمهیدات لازم اتخاذ می شود تا زمینه اعطای مرخصی به آنها فراهم گردد. وی ضمن اشاره به اعزام به مرخصی ۴ هزار و ۷۷۱ نفر از مجموعه زندانیان استان تهران در جهت بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مناسبت ماه محرم و شیوع موج جدید کرونا اظهار داشت: مقرر شده پیش از این که این زندانیان از مرخصی به زندان بازگردند، شرایط اعطای آزادی مشروط به آنها و بهره مندی آنها از تأسیسات ارفاقی بررسی شود و از این طریق از بازگشت این زندانیان به ندامتگاه ها جلوگیری به عمل آید. القاصی مهر ضمن اشاره به مستمر بودن بازدیدها و سرکشی ها از زندان های استان تهران، اظهار داشت: امسال تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ بازدید و ملاقات چهره به چهره از جانب دادستان های شهرستان های استان تهران و مسؤلان دادسرای تهران از زندان های سراسر استان انجام گرفته است و هم اکنون هم تعداد ۲۴ نفر از قضات اجرای احکام دادستانی تهران در زندان ها مستقر هستند و وضعیت زندانیان را مستمراً رصد می کنند و درخواست های آنان را مورد پیگیری قرار می دهند. وی ادامه داد: در برنامه بازدید امروز بیشتر از ۱۰۰ نفر از همکاران قضائی شامل داستان های شهرستان ها و معاونین و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات و دادیاران اجرای احکام، بعضی از بازپرسان دادستان تهران را همراهی کردند با تعداد ۱۱۵۸۷ نفر ملاقات صورت گرفت. دادستان تهران اظهار داشت: تعداد مرخصی متصل به آزادی در یوم جاری پیرو بازدید صورت گرفته در جهت ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ۳۱۴ نفر بوده است. القاصی مهر بیان داشت: در زمینه نهادهای ارفاقی شامل معرفی به کمیسیون عفو و آزادی مشروط و تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، وضعیت ۴۰۰ نفر بررسی و در دستور کار کمیته دادستانی قرار گرفته است. همینطور تعداد ۳۷۵۰ مورد درخواست دریافت گردید تا بررسی شود و دستورات لازم نسبت به بررسی و مساعدت لازم به آنها صورت پذیرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: امسال تعداد هزار و ۸۱۰ نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که عمده این موارد، منتهی به آزادی زندانیان و یا تقلیل عمده مجازات آنها شده است. القاصی مهر در انتها با اشاره به اینکه تلاش داریم هیچ زندانی در زندان های استان تهران دارای وضعیت بلاتکلیف نباشد اظهار داشت: در جریان بازدیدها و سرکشی ها از ندامتگاه ها و زندان های استان تهران، صدمه ها و مشکلات موجود را احصاء و برای حل آن ها شرایط لازم را مهیا می نماییم.

1400/06/03
15:28:21
5.0 / 5
286
تگهای خبر: آزادی , بازداشت , جرم , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت