از سوی آیت الله رئیسی؛

دستورالعمل كادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه ابلاغ گردید

دستورالعمل كادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه ابلاغ گردید علم عدل: دستورالعمل كادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه در 27 ماده و 12 تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، دستورالعمل كادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه از طرف آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛

با توجه به اهمیت توسعه ی منابع انسانی، ارتقا توانمندی های مدیران و نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در خصوص لزوم كادرسازی و جانشین پروری و تربیت انسان های صالح و متخصص، خصوصاً برای مناصب مدیریتی قوه قضائیه و تاكید معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب كه مهم ترین ظرفیت امیدبخش كشور را نیروی انسانی مستعد و كارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده اند، دستورالعمل «كادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- شناسایی، تربیت و به كارگیری نیروهای مستعد مشاغل و مسئولیت های مدیریتی در قوه قضائیه.

۲- ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته سالاری در انتصاب و ارتقا افراد.

۳- افزایش انگیزه كاركنان و مدیران توانمند بوسیله ایجاد فضای رقابنی سالم و عادلانه كردن پروسه انتخاب و انتصاب در مشاغل مذكور.

ماده ۲- تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف - كادرسازی: پروسه مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به كارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی.

ب - مشاغل مدیریتی: پست های قضائی یا اداری كه مدیریت قسمتی از قوه قضائیه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضائی هستند.

پ - الگوی شایستگی: مجموعه ای از فاكتورهای مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد نگرش، دانش، توانایی، مهارت و خاصیت های شخصیتی در رابطه با شغل است؛ به نحوی كه ماموریت ها و وظایف شغلی در حد استانداردهای مورد انتظار انجام پذیرد.

ت - ارزیابی: پروسه بررسی فاكتورهای مورد نیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد برمبنای الگوی شایستگی.

ث - كمیسیون: كمیسیون نقل و انتقال قضات.

ج - كمیته: كمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری درباب كمیته های تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی.

چ - كارگروه: متولی انجام پروسه ارزیابی و اعلام نظر به كمیسیون یا كمیته است.

ه - اداره كل كادرسازی: اداره كل كادرسازی زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است.

ماده ۳ - پروسه استعدادیابی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضائیه به شرح زیر است:

۱ - جمع آوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و ستاندن پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی برمبنای شاخص ها و ضوابط مصوب؛

۲- ارزیابی بر طبق الگوی شایستگی بمنظور تعیین سطح شایستگی؛

۳- انتخاب استعدادهای برتر و افراد دارای حد نصاب امتیازات تعیین شده؛

۴- معرفی افراد واجد شرایط به مركز آموزش قوه قضائیه برای طی دوره های آموزشی در قالب ضوابط مربوط؛

۵- درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانك اطلاعاتی؛

۶- بهره گیری از بانك اطلاعاتی در انتصابات، جابجایی ها و ارتقا افراد در مشاغل مدیریتی بوسیله ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذیربط.

ماده ۴ - شرایط و فاكتورهای عمومی و اختصاصی تصدی پست های مدیریتی مشمول این دستورالعمل، برمبنای شیوه نامه ای است كه به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۵ - معاونت راهبردی قوه قضائیه ضوابط و فرآیندهای موجود در قوه قضائیه را بر اساس الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویكرد مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری تدوین می نماید.
ماده ۶- معاونت منابع انسانی نرم افزار و سامانه "بانك اطلاعات مدیران قوه قضائیه" را با قابلیت های زیر با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تهیه نموده و در درگاه الكترونیكی آن معاونت قرار می دهد:

الف - امكان دسترسی كلیه واحدهای زیر مجموعه دستگاه قضائی، قضات و كاركنان برای تكمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذكور.

ب - امكان امتیازدهی به اطلاعات وارد شده در سیستم برمبنای مؤلفه های مؤثر در مدیریت.

پ - امكان جمع بندی و تحلیل داده های موجود برمبنای شاخص ها و امتیازات تعیین شده.

ت - امكان طبقه بندی مدیران شامل مدیران شاغل، معرفی شده و داوطلب.

ث - امكان بررسی و كنترل هوشمند اطلاعات وارد شده و پالایش آن.

ج - تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم.

ماده ۷ - نحوه شناسایی واجدان شرایط بر طبق الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمركز توسط معاونت منابع انسانی و همكاری حوزه ریاست قوه قضائیه، دادسرای انتظامی قضات، مركز حفاظت و اطلاعات واحدهای ستادی و صفی قوه قضائیه انجام می شود.

تبصره ۱- مقامات عالی قضائی، معاونان، رؤسای سازمان ها و مراكز وابسته قوه قضائیه، رؤسای كل دادگستری استانها و مدیران ستادی قوه قضائیه نسبت به شناسایی افراد شایسته، مستعد و واجد شرایط تصدی سمت های مدیریتی اقدام و آنان را بر طبق ضوابط اعلام شده با ذكر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی می نمایند.

تبصره ۲ - پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارك مورد نیاز باشد.

تبصره ۳ - افرادی كه برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا بوسیله خود اظهاری ابراز تمایل می كنند، باید با مراجعه به درگاه الكترونیك فرم مربوط به ثبت نام اولیه را تكمیل نمایند.

ماده ۸- كارگروه مركب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضائی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تأیید رئیس قوه قضائیه در حوزه معاونت منابع انسانی تشكیل می شود.

تبصره ۱- نحوه تشكیل جلسات كارگروه و تصویب موضوعات، به پیشنهاد مدیركل كادرسازی و تأیید معاونت منابع انسانی خواهد بود.

تبصره ۲- دعوت از اعضا و تمهید مقدمات لازم برای تشكیل جلسات، اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر كارگروه می باشد.

تبصره ۳ - دبیر كارگروه می تواند با بهره گیری از كارشناسان خبره در حوزه های قضائی، مدیریتی و روانشناختی نسبت به تشكیل كانون های تخصصی بمنظور ارزیابی خاصیت های شخصیتی، علمی و مدیریتی اقدام نماید. نتایج حاصل از ارزیابی های مذكور در جلسات كارگروه مطرح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ - ضوابط و پروسه مربوط به ارجاع پرونده افراد به كانون ارزیابی و حیطه اختیارات و فاكتورهای مورد بررسی در كانون ارزیابی توسط كارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ - حسب مورد از نماینده مرجع ذیربط یا یكی از اعضای كانون ارزیابی با تشخیص دبیر كارگروه و موافقت مدیركل كادرسازی برای شركت در جلسات كارگروه بدون حق رأی دعوت می شود.

ماده ۹- اداره كل كادر سازی بعنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیفه شناسایی، جذب، ساماندهی، نظارت و پیگیری امور مدیران را به عهده دارد.

ماده ۱۰ - اداره كل كادرسازی افرادی كه در درگاه الكترونیك ثبت نام نموده اند را بعد از بررسی و تطبیق مدارك و مستندات، رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها، به كارگروه معرفی می نماید. بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده و تعیین سطح شایستگی آنان با كارگروه است.

ماده ۱۱ - متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الكترونیكی اداره كل كادرسازی نسبت به تكمیل پرسشنامه مربوط به بانك اطلاعات مدیران قوه قضائیه اقدام نمایند.

ماده ۱۲ - كارگروه بعد از بررسی و تأیید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان، اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی كه بر طبق الگوی شایستگی توانایی احراز آنرا دارند در بانك اطلاعات قرار داده و حسب مورد به كمیسیون یا كمیته معرفی می كند.

تبصره - احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به كسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و فاكتورهای مذكور در شیوه نامه موضوع ماده ۴ این دستورالعمل می باشد.

ماده ۱۳ - كمیسیون و یا كمیته باتوجه به امتیاز كسب شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دوره های آموزشی افراد، نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه كار گروه اقدام می كند.

ماده ۱۴ - كمیسیون و با كمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی شده جهت تصدی سمت های مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال می نماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد می دهد.

ماده ۱۵ - معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و آماده سازی برای افراد واجد شرایط اقدام می نماید. شركت در این دوره ها هیچ گونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد كرد.

تبصره - ضوابط و نحوه برگزاری دوره های آموزشی برمبنای شیوه نامه ای است كه توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۶ - صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آماده سازی بر طبق ضوابط تعیین شده از طرف معاونت منابع انسانی و كسب حد نصاب لازم می باشد.

ماده ۱۷ - انتصاب به پست های مدیریتی كه دارای جانشین مستند، جز در موارد ضروری، نیازمند داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین می باشد.

ماده ۱۸ - انتصاب مدیران در قوه قضائیه حداكثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یك دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۱۹ - نظارت بر عملكرد مدیران قضائی و اداری در طول انجام ماموریت از حیث رعایت چارچوب قانونی و سیاست های قوه قضائیه و همین طور رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضائی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است.

تبصره - در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملكرد مدیران قضائی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده ۲۰ - معاونت منابع انسانی ضمن تشكیل كارنامه مدیریتی برای هر یك از مدیران، عملكرد آنان را سالانه حداقل یك دفعه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آنرا در كارنامه مذكور منعكس می نماید تا در ارتقا جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخه ای از كارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضائی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات ارائه می كند.

تبصره - ضوابط و نحوه تشكیل كارنامه مدیریتی بر طبق شیوه نامه ای است كه حسب مورد توسط مراجع مذكور تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۲۱ - معاونت منابع انسانی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام حمایت های مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راهكارهای جدید بوسیله ایجاد شبكه نخبگان و استعدادهای برتر استفاده می نماید. شیوه نامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۲ - معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمع آوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضائی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینه ی ارتقا و آماده سازی آنان را بعنوان جانشین فراهم می نماید. مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی كه بعنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی می گردند، اقدام نمایند.

ماده ۲۳ - معاونت های ستادی، رؤسای سازمان های وابسته، مراكز تابعه قوه قضائیه و رؤسای كل دادگستری استانها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم، نسبت به همكاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقا ظرفیت های كادرسازی و جانشین پروری در حوزه قانونی خود اقدام می نمایند.

ماده ۲۴ - از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب، جابجایی و ارتقا افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد لزوم و با تشخیص رئیس قوه قضائیه، بر طبق ضوابط مذكور در این دستورالعمل صورت می پذیرد.

ماده ۲۵ - معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یكبار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رئیس قوه قضائیه تقدیم می نماید.

ماده ۲۶ - معاونت منابع انسانی حداكثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوه نامه های مربوط اقدام می نماید.

ماده ۲۷ - این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۸‬ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی


منبع:

1398/12/26
15:34:11
5.0 / 5
3812
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , ثبت , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت