از سوی رئیس دستگاه قضا؛

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی ابلاغ گردید

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی ابلاغ گردید به گزارش علم عدل دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضائی از جانب رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از جانب آیت الله سید ابراهیم رئیسی، برای اجرا ابلاغ گردید. متن دستورالعمل به شرح زیر است: در اجرای بند ۱۵ سیاست های كلی نظام در مورد امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱.۰۷.۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵، بند "الف" ماده ۳۸ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ و جزء "چ" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظام مند كردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، " دستور العمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی" به شرح مواد زیر است: فصل نخست: تشكیلات و وظایف ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، " اداره كل تنقیح قوانین و مقررات" در معاونت حقوقی قوه قضاییه كه از این پس اداره كل نامیده می شود تشكیل و عهده دار وظایف زیر است: الف - صدمه شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات مبحث این دستورالعمل و اقدام لازم در مورد تنقیح آنها. ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (كدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شكلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع، ضمن همكاری مشترك با بخش های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری. پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی كشور. ت- تهیه پیش نویس لوایح و مواد تنقیحی. ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازبینی آن و اعلام به مراجع مرتبط. ج- تنقیح آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه. چ- عرضه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه. ماده ۲- تشكیلات اداره كل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده ۳- اداره كل مكلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی، نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید: الف – قوانین و مقررات در رابطه با جرایم و مجازات ها. ب – قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی. پ – تمامی آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه. ت – سایر قوانین و مقررات كه در اجرای تفاهم نامه بین قوای سه گانه، قوه قضاییه عهده دار انجام آن می شود. ماده ۴- اداره كل می تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه های تنقیح شده موضوعی به صورت مكتوب یا الكترونیكی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی در رابطه با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام نماید. ماده ۵- به منظور بهره گیری از تكنولوژی های جدید در امر تنقیح و كسب نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران در این زمینه، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مكلف است با همكاری اداره كل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الكترونیكی تنقیح اقدام نماید. فصل دوم: كمیسیون های تنقیح ماده ۶- جهت بهره گیری از نظرات كارشناسی، كمیسیون های تنقیح در محل اداره كل تشكیل می شود. تعداد كمیسیون ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع كار با پیشنهاد مدیركل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می باشد. تبصره – شیوه انتخاب اعضا، تركیب آنان، آیین كار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است كه در آئین نامه كارگروه های مشورتی اداره كل حقوقی آمده است. ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی احتیاج به همكاری قوای دیگر باشد، با ایجاد كمیسیون های مشترك، نسبت به تنقیح و تهیه پیش نویس لایحه مورد نیاز اقدام می شود. ماده ۸- دبیر هر كمیسیون از قضات یا كارشناسان مجرب اداره كل توسط مدیركل انتخاب می شود و انجام امور دبیرخانه ای هر كمیسیون از قبیل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهیه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضا به مدیركل را بر عهده دارد. ماده ۹- در مواردی كه دستور كار كمیسیون های تنقیح قوانین و مقررات در رابطه با یكی از سازمان ها، مراكز یا واحدهای قوه قضاییه باشد، نماینده آن دعوت می شود و با حق رأی در جلسات حضور می یابد. ماده ۱۰- اداره كل می تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از راه انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید. فصل سوم: فرآیند تنقیح ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تكرار و تورم قوانین و مقررات می باشد، كه از راه اقدامات زیر انجام می شود: ۱-گردآوری، شامل: الف – تفكیك و طبقه بندی موضوعی. ب – شناسایی و تهیه منابع. پ – استخراج و جمع آوری مطالب مرتبط ۲- پالایش، شامل: الف – درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها. ب – شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر. پ – شناسایی موارد ابهام، اجمال، تكرار، تعارض یا نقص ۳- تهیه پیش نویس لوایح تنقیحی، شامل: الف – مشخص كردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح. ب – تهیه پیش نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین ماده ۱۲- در تهیه پیش نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود. ماده ۱۳- لوایح تنقیحی، بعد از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضاییه می رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شكلی و ماهوی آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه، اداره كل نسبت به انجام فرآیند تنقیح، اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب كننده اعلام می كند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مكلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره كل اقدام نماید. ماده ۱۶- هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آئین نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیشبینی می شود و در سر جمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می یابد. ماده ۱۷- این دستور العمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و بعد از ابلاغ لازم الاجرا است.

1398/07/13
14:55:38
5.0 / 5
5007
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , تكنولوژی , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت